วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งชั้นนำในเขตภาคตะวันออก 

พันธกิจ (MISSION)

 1. ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ
 2. ประกันคุณภาพการบริการ (Quality Assurance)

จุดเน้นโรงพยาบาลปี 2566

พัฒนา

 • ด้านรังสีรักษา
 • ด้านเคมีบำบัด
 • ด้านการรักษาแบบประคับประคอง

ค่านิยม (values) : Q-STEPS

 1. Q - Quality Tool คือการทบทวน
 2. S - Standard มุ่งเน้นมาตรฐาน
 3. T - Teamwork การทำงานเป็นทีม
 4. E - ESB บริการเป็นเลิศ,
 5. P - Patient Focus เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
 6. S - Satisfaction เพื่อความพึงพอใจสูงสุด

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency)

 ด้านรังสีรักษา, เคมีบำบัด และ palliative care