image
รังสีรักษา

รังสีรักษา

รังสีรักษา คืออะไร

    คือ การรักษาโรคมะเร็งโดยใช้รังสี  ซึ่งมีหลักการสำคัญคือการใช้ปริมาณของรังสีในการที่จะทำลายเนื้องอกออกได้หมด ดังนั้นการใช้รังสีรักษาเพื่อรักษาโรคมะเร็ง จึงจำเป็นจะต้องมีการวางแผนการรักษาจากแพทย์รังสีผู้เชี่ยวชาญ เพราะการใช้รังสีรักษาโรคมะเร็งของผู้ป่วยในแต่ละรายนั้น จะมีระยะเวลาในการรักษา และขนาดของรังสีที่ใช้ในการรักษาจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง รวมถึงการตอบสนองและระยะของมะเร็ง

 

  • การฉายรังสีรักษาในโรคมะเร็ง จะต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญ เพื่อให้การรักษาโรคมะเร็งนั้นมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และระหว่างการรักษานั้นจะมีการนัดติดตามการรักษาของผู้ป่วยเป็นระยะ

  • Spec ของเครื่องฉายรังสีนั้นจะเป็นเครื่องฉายรังสีระยะไกล Elektra รุ่น Synergy รักษาผู้ป่วยด้วยระบบ 3-Dimensional technique, IMRT และเครื่องจำลองการรักษา จะเป็น CT simulator Siemens รุ่น Confidence 29