image
รังสีรักษา

รังสีรักษา

          รังสีรักษา คือการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้รังสี  ซึ่งมีหลักการสำคัญคือการใช้ปริมาณของรังสีในการที่จะทำลายเนื้องอกออกได้หมด ดังนั้นการใช้รังสีรักษาเพื่อรักษาโรคมะเร็ง จึงจำเป็นจะต้องมีการวางแผนการรักษาจากแพทย์รังสีผู้เชี่ยวชาญ เพราะการใช้รังสีรักษาโรคมะเร็งของผู้ป่วยในแต่ละรายนั้น      จะมีระยะเวลาในการรักษาและขนาดของรังสีที่ใช้ในการรักษาจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง รวมถึงการตอบสนองและระยะของมะเร็ง การฉายรังสีรักษาในโรคมะเร็งจะต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญเพื่อให้การรักษาโรคมะเร็งนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และระหว่างการรักษานั้นจะมีการนัดติดตามการรักษาของผู้ป่วยเป็นระยะ

     Spec ของเครื่องฉายรังสีนั้นจะเป็นเครื่องฉายรังสีระยะไกล Elektra รุ่น Synergy รักษาผู้ป่วยด้วยระบบ 3-Dimensional technique, IMRT และเครื่องจำลองการรักษา จะเป็น CT simulator Siemens รุ่น Confidence 29