เวชศาสตร์นิวเคลียร์

เวชศาสตร์นิวเคลียร์... คืออะไร

คือ การใช้สารเภสัชรังสีในการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วย ซึ่งสารที่ใช้จะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงต่ออวัยวะนั้นๆ และมีความละเอียดถึงระดับโมเลกุล ทำให้ตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรค เช่น การตรวจสแกนกระดูก (bone scan) เพื่อดูการแพร่กระจายของมะเร็งไปที่กระดูก ช่วยประเมินระยะของโรค ประเมินผลการรักษา และติดตามการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็ง

 

  • การรักษาที่ใช้บ่อย คือ "การรับประทานแร่สารรังสีไอโอดีน (I-131)"

   เพื่อรักษามะเร็งไทรอยด์ โดยรังสีไอโอดีนจะไปจับต่อมไทรอยด์และปล่อยรังสีออกมาเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง

   1. ลดการกลับมาเป็นซ้ำ

   2. ลดการแพร่กระจ่าย

   3. เพิ่มอัตราการรอดชีวิต

   ซึ่งการรับประทานแร่ไอโอดีนเป็นการรักษาเฉพาะจุด จึงเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายส่วนอื่นๆ น้อย

 

  • สารเภสัชรังสี ปลอดภัยหรือไม่ ?

   ​สารเภสัชรังสีป็นสารที่มีความปลอดภัย! เมื่อนำมาใช้ด้วยปริมาณที่เหมาะสมจึงไม่ทำให้เกิดสารตกค้างและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย