รายชื่อแพทย์

นพ.ฐาปนา ตั้งชีวินศิริกุล

นพ.ฐาปนา ตั้งชีวินศิริกุล

สาขา : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

นพ.ณัฐวุฒิ จีบโจง

นพ.ณัฐวุฒิ จีบโจง

สาขา : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

พญ.ช่อแก้ว โตวณะบุตร

พญ.ช่อแก้ว โตวณะบุตร

สาขา : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

นพ.กิตติศักดิ์ ชมประเสริฐ

นพ.กิตติศักดิ์ ชมประเสริฐ

สาขา : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

พญ.อัจจิมา ชลไพศาล

พญ.อัจจิมา ชลไพศาล

สาขา : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

พญ.ชลิตา ละกำปั่น

พญ.ชลิตา ละกำปั่น

สาขา : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นพ.ธนสฤษดิ์ เทพศาตรา

นพ.ธนสฤษดิ์ เทพศาตรา

สาขา : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นพ.ธนันต์ จิตรวัชรโกมล

นพ.ธนันต์ จิตรวัชรโกมล

สาขา : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

พญ.ภัทรา ธีระตระกูล

พญ.ภัทรา ธีระตระกูล

สาขา : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

พญ.เพชรรัตน์ หาญอุทัยรัศมี

พญ.เพชรรัตน์ หาญอุทัยรัศมี

สาขา : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

พญ.ศิริพร วงศ์วัฒนนาถ

พญ.ศิริพร วงศ์วัฒนนาถ

สาขา : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา