สาระน่ารู้เกี่ยวกับ "มะเร็งต่อมไทรอยด์"

ที่ได้รับการรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน (I-131)

 

 

 

การปฏิบัติตนของผู้ป่วย "มะเร็งต่อมไทรอยด์"

ที่ได้รับการรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน (I-131)

 

 

การปฏิบัติตนของผู้ป่วย ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ

ที่ได้รับการรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน (I-131)

 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ "คอพอกเป็นพิษ"

ที่ได้รับการรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน (I-131)