ประวัติแพทย์

นพ.ฐาปนา ตั้งชีวินศิริกุล

สาขา : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

การศึกษา

จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2544

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรสาขา รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2549