ประวัติแพทย์

พญ.ช่อแก้ว โตวณะบุตร

สาขา : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

การศึกษา

จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2542

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรสาขา รังสีรักษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2546