ประวัติแพทย์

นพ.กิตติศักดิ์ ชมประเสริฐ

สาขา : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

การศึกษา

จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2552

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรสาขา รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2556