ประวัติแพทย์

พญ.อัจจิมา ชลไพศาล

สาขา : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

การศึกษา

จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี  พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรสาขา รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อปี  พ.ศ. 2553