ประวัติแพทย์

พญ.ชลิตา ละกำปั่น

สาขา : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

การศึกษา

จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2556

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรสาขา อายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลชลบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2561

ได้รับวุฒิบัตรสาขา อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2564