ประวัติแพทย์

พญ.ภัทรา ธีระตระกูล

สาขา : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

การศึกษา

จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2555

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรสาขา อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2564