ประวัติแพทย์

พญ.เพชรรัตน์ หาญอุทัยรัศมี

สาขา : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

การศึกษา

จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากโรงพยาบาลศิริราช เมื่อปี พ.ศ. 2557

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรสาขา รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จากโรงพยาบาลศิริราช เมื่อปี พ.ศ. 2561