ประวัติแพทย์

นพ.ธนสฤษดิ์ เทพศาสตรา

สาขา : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

การศึกษา

จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี พ.ศ. 2558

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรสาขา อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา จากโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2564