Image

Mayo Clinic เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล

Mayo Clinic จากสหรัฐอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม
Image

บรรยากาศกิจกรรม "World Cancer Day"

วันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์...

อ่านเพิ่มเติม
Image

"วันมะเร็งโลก" World Cancer Day

4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี...

อ่านเพิ่มเติม
Image

ให้คำปรึกษาการตรวจ "คัดกรองมะเร็ง"

ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทาง!

อ่านเพิ่มเติม
Image

บริจาค "สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค"

ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเมอร์ซี่ มูลนิธิเอื้ออารี

อ่านเพิ่มเติม
Image

Merry Christmas and Happy New Year

บรรยากาศกิจกรรมสอยดาว...

อ่านเพิ่มเติม