วันสำคัญ “วันมะเร็งโลก”

 เนื่องในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันมะเร็งโลก โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การสหภาพต่อต้านมะเร็งระหว่างประเทศ (UICC)
  โดยโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคมะเร็ง  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :