วันสำคัญ “วันสตรีสากล”

 วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันสตรีสากล เพื่อเฉลิมฉลองความสำคัญของผู้หญิงทั่วโลก

เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทของผู้หญิงที่มีต่อการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ 

โดยมีสีประจำวันสตรีสากล คือ

สีม่วง  หมายถึง ความยุติธรรมและความมีเกียรติ

สีเขียว  หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความหวัง

สีขาว  หมายถึง ตัวแทนของความบริสุทธิ์

สีเหล่านี้มาจากสหภาพสังคมและการเมืองสตรี (Women's Social and Political Union หรือ WSPU) ในสหราชอาณาจักรเมื่อปี 1908

โดยทางโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร ได้จัดกิจกรรมวันสตรีสากล

ร่วมกับ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ให้กับผู้ที่มาใช้บริการ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :